Izolowanie plam po zaciekach

Przed należytym dokonaniem malowania ścian i sufitów pomieszczeń, w których to z wielu przyczyn wystąpiły trwałe, rdzawe zaplamienia porów w tynkach (nieszczelność pokryć dachowych, zacieki i instalacji
wodociągowo-kanalizacyjnej, itp.) trzeba w pierwszej kolejności zrobić izolację tych plam.

W zależności od przyjętej techniki malowania (emulsyjne, klejowa) trzeba wykonać poniższe czynności:

Tynki malowane farbą klejową:
fragmenty zanieczyszczone trzeba umyć kilkukrotnie gorącą wodą przy pomocy pędzla trzonkowego lub rogowego tak, aby zostały zmyte pory w tynku. Zniszczoną warstwę malarską należy zeskrobać, powierzchnię trzeba umyć czystą wodą i pozostawić do wyschnięcia, po wyschnięciu oczyszczone fragmenty trzeba pomalować mieszaniną sporządzoną z rozpuszczenia 0,05 kg siarczanu miedziowego w 1dm3 gorącej
wody, później roztwór trzeba wlać do naczynia, w którym sporządzone zostało mleko wapienne z 0,5dm3 ciasta wapiennego i 4 dm3 wody.

Każde malowanie należy zrobić dopiero po względnym wyschnięciu poprzedniej warstwy, zagruntowany i wyschnięty zaciek trzeba zamalować farbą klejową.

Całość musi mieć konsystencję rzadkiej śmietany, potem rozczynem gruntującym trzeba pomalować plamy, zużywając nie mniej niż 0,8 dm3 wapna pokarbidowego na 1m2 zacieku.

W niektórych przypadkach wystarczy kilkukrotne pokrycie wymytej plamy 10% roztworem amoniaku.

Tynki malowane farbą emulsyjną:
fragmenty zanieczyszczone trzeba umyć gorącą wodą, zdrapując starą powłokę farby, potem trzeba przygotować szkło wodne, w ilości 0,8 dm3 na 1m2 izolowanej powierzchni zacieku na tynku. Ilość malowań powinna być taka, aby użyć nie mniej niż 0,8 dm3 szkła na jednostkę powierzchni, po dokładnym wyschnięciu gruntu ze szkła wodnego powierzchnię trzeba pomalować farbą emulsyjną, zużywając około 0,25 dm3 emulsji na 1 m2 plamy. Kolejne smarowania trzeba spełniać w jednodniowych odstępach czasu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *